Vedtekter

Vedtekter for stiftelsen” Alexandras minnefond”

 

  • 1 Navn m.v.

Stiftelsens navn er Alexandras Minnefond. Dette er en privat stiftelse, opprettet med gaver fra privatpersoner.

Stiftelsens kontorkommune er i Oslo

 

  • 2 Formål

Stiftelsen formål er å forebygge psykiske og fysiske helseproblemer for personer med kjønnsinkongruens/ kjønnsidentitetsutfordringer. Midler fra fondet kan tildeles personer med kjønnsinkongruens/kjønnsidentitetsutfordringer.

 

  • 3 Grunnkapital og bruk av midler

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100 000,-  
Stiftelsens midler, gaver og andre inntekter skal benyttes i overensstemmelse med stiftelsens formål som beskrevet i § 2. Særlige administrative utgifter dekkes etter vedtak fra stiftelsens styre.

 

  • 4 Stiftelsens styre

Stiftelsens styre skal bestå av 3-5 personer.

Styret konstituerer seg selv

Styret velger en styreleder som representerer stiftelsen utad.

Stiftelsens styre velges for en periode på 2 år, men medlemmene kan gjenvelges for flere perioder.

Nye styremedlemmer velges av det sittende styre.

Styret skal ikke motta godtgjørelse for sitt arbeid

Vedtak treffes i styremøte som holdes ved behov eller når minst to styremedlemmer ber om det. Hvert styremedlem har én stemme. Ved stemmelikhet teller styreleders, eller i styreleders fravær; møteleders stemme dobbelt.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall, forøvrig treffes beslutninger med alminnelig flertall.

Styret skal føre møtebok i samsvar med § 31 i stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr. 59.

 

  • 5 Styrets oppgaver

Styret er stiftelsen øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret utpeker to personer som står for den daglige forvaltningen, og vurdering av tildeling. Ved uenighet mellom de som er satt til å forvalte, er styret den avgjørende instans.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelingen foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning kontrolleres betryggende.

Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen.

 

  • 6 Oppløsning

Oppløsning eller omdanning av stiftelsen kan bare skje etter bestemmelsene i stiftelsesloven kapittel 6. Stiftelsens midler skal i så fall anvendes i samsvar med stiftelsens formål og etter nærmere beslutning av styret.